GDPR-dataskyddslagen

Om personuppgiftsbehandling
Från och med 25 maj 2018 behandlas personuppgifter i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Nedan kan du läsa om hur Svenska Leonbergerklubben behandlar dina personuppgifter.
Upprättad 2018-05-15

Alla personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftningen. Från och med 25 maj 2018 behandlas personuppgifter i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR). På Datainspektionens webbplats kan du läsa mer om förordningen:
Villkor för medlemskap, förtroendeuppdrag och deltagande på aktiviteter (tävlingar, utställningar, prov, MH, BPH med flera) i Svenska Leonbergerklubben.
Som medlem, uppfödare, deltagare, ägarregistrerad (hund/katt), förtroendevald med mera i SKK och SKKs medlemsorganisationer och vid deltagande på SLBKs aktiviteter (utbildningar, kurser, utställningar och tävlingar med mera) godkänner du att SLBK sparar och lagrar dina personuppgifter. Detta är nödvändigt för att SLBK ska kunna verka i enlighet med SLBKs syfte och mål, vilka framgår av SLBKs stadgar. Vid anmälan till olika aktiviteter m.m kommer du behöva styrka att du har läst och tagit del av SLBKs information kring lagring av personuppgifter. Enligt dataskyddsförordningen behöver SLBK informera dig som medlem/deltagare/ägare/förtroendevald et cetera om att vi lagrar dina personuppgifter.
Information om SLBKs rutiner kring lagring av personuppgifter vid medlemskap, registreringar, förtroendeuppdrag, aktiviteter och tävlingar

• Varför/i vilket syfte lagrar vi personuppgifter
SLBK lagrar personuppgifter för att kunna fullgöra relationen till dig. Genom att lämna dina personuppgifter godkänner du att SLBK lagrar och behandlar dessa, dels med fullgörande av avtal och dels med SLBKs berättigade intresse som rättslig grund.
I samband med SLBKs aktiviteter, till exempel kurser, tävlingar, föreläsningar och så vidare, registreras vilka som varit närvarande. I de flesta fall fyller du själv i dina personuppgifter som vi efterfrågar via olika typer av anmälningsformulär. Insamlingen av personuppgifter kan även ske på andra sätt. De uppgifter som du lämnar eller som vi efterfrågar är de uppgifter som lagras.
Vi använder dina lagrade personuppgifter för att kunna hantera dina kopplingar till SLBK-föreningen såsom utskick och kontakt inom organisationen. Vi använder informationen som lagras om vi behöver komma i kontakt med medlem/deltagare/förtroendevald/ägare i olika sammanhang. Uppgifterna används även av organisationen för sammanställning av medlemsvärvning och annat som kan vara i organisationens intresse. Personuppgifterna kan komma att användas för informationsutskick från SLBK.
Vid olika typer av möten sparas även vissa uppgifter i olika typer av dokument. Exempel på personuppgifter som lagras i dokument kan vara personuppgifter i protokoll och i verksamhetsberättelsen från årsmöten.

• När lagrar vi personuppgifter
SLBK lagrar personuppgifter i samband med våra olika aktiviteter, exempelvis när du ansöker om medlemskap, när ett resultat för din hund skickas in eller när du anmäler dig som ägare. När du lämnar personuppgifter till oss godkänner du samtidigt att vi lagrar uppgifterna.

• Vilka personuppgifter lagrar vi
De uppgifter som lagras är de som vi efterfrågar i anknytning till våra aktiviteter som tävlingar och kurser eller vid registreringstillfällen. Oftast fyller du själv i de uppgifter som vi efterfrågar. De uppgifter som vi samlar in är de uppgifter som vi lagrar.
SLBK hämtar i första hand in uppgifter direkt från dig. De uppgifter vi behöver är namn, personnummer, postadress, e-postadress, telefonnummer och personnumret. Personnumret är även en förutsättning för att kunna säkerställa rätt identitet.

• På vilket sätt lagrar vi personuppgifter och vilka har tillgång till den lagrade informationen
Vi lagrar personuppgifter på vår server, vår e-post, låsta dokumentskåp och i arkiv (fysisk pappersdokumentation). De lagrade uppgifterna nås av styrelsemedlemmar och behörig funktionär.

Hur länge lagrar vi personuppgifter
SLBK lagrar dina uppgifter så länge din personpost har någon typ av koppling i SLBKs register. Lagringstiden varierar. Vissa poster raderas aldrig, som protokoll. Övriga personuppgifter sparas under olika tid beroende på uppgiften. Bokföringsmaterial sparas exempelvis sju år i enlighet med Skatteverkets regelverk.

Undantag från GDPR för yttrande- och informationsfrihet
Dataskyddsförordningen gäller inte då personuppgifter behandlas i samband med utövande av yttrande- eller informationsfrihet. Enligt förordningen ska undantag för yttrande- och informationsfrihet göras i nationell rätt. I Sverige innebär det bland annat att sådan personuppgiftsbehandling som omfattas av grundlagsskyddet i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen undantas om tillämpningen av förordningen skulle komma i konflikt med grundlagarna. Därutöver ska även behandling av personuppgifter som sker för journalistiska ändamål eller för akademiskt, konstnärligt eller litterärt skapande undantas från de flesta av bestämmelserna i dataskyddsförordningen.

Undantag vid utgivningsbevis
Förordningen tillåter att medlemsländerna gör undantag från reglerna om personuppgiftsbehandling om det är nödvändigt för att upprätthålla rätten till yttrandefrihet. I yttrandefrihetsgrundlagen regleras både sådana utgivningsbevis som gäller automatiskt för massmedieföretag och sådana som gäller efter ansökan, så kallat frivilligt utgivningsbevis. Ett utgivningsbevis innebär att reglerna om personuppgiftsbehandling inte gäller i den mån det skulle inkräkta på den grundlagsskyddade rätten till yttrandefrihet.
Revidering av denna text
Vid olika förändringar som rör och påverkar SLBK och SLBKs verksamhet kan denna text behövas revideras. SLBKs verksamhet påverkas till exempel av lagar, stadgar, regler och beslut. När förändringar sker som medför att SLBK behöver anpassa SLBKs hantering och rutiner kring lagring av personuppgifter kan även denna text behöva viss revidering. Om revidering av denna text behöver göras meddelas detta i anknytning till texten. Upprättad 2018-05-15

.
Kontakt med SLBK
Om du har frågor som rör dina personuppgifter är du välkommen att kontakta SLBKs sekreterare.
sekreterare.slbk@gmail.com