Stadgar & arbetsordning

Arbetsordning>>>                Reseräkning  >>>


STADGAR FÖR SVENSKA LEONBERGERKLUBBEN (SLBK)                SLBK stadgar i pdf >>>

Antagna vid ordinarie årsmöte 2006-02-11. Fastställda av SKK 2006-01-28. Datum för ikraftträdande 2006-02-11. Reviderade vid ordinarie årsmöte 2012-03-18 Fastställda av SKK 2012-10-31

Inledning Svenska Kennelklubben (SKK) – Hundägarnas Riksorganisation – är det centrala organet för de ideella föreningar som ingår i SKK. Dessa föreningar – benämnda medlemsorganisationer. Svenska Leonbergerklubben ingår som specialklubb i SKK och skall som sådan arbeta för SKKs och medlemsorganisationernas gemensamma mål med den i specialklubben ingående rasen och uppgifterna. Specialklubbens verksamhet omfattar rasen Leonberger för vilken delegering från SKKs Centralstyrelse erhållits i samråd med specialklubben. Utöver dessa stadgar gäller i tillämpliga delar stadgar för SKK och av SKK utfärdade bestämmelser och föreskrifter. I den mån stadgar för specialklubben strider mot SKKs stadgar gäller stadgar för SKK.

§ 1 Mål
För Svenska Leonbergerklubben, nedan benämnd klubben, gäller det för SKKs medlemsorganisationer gemensamma målet att kontinuerligt skapa goda förutsättningar för hunden, hundägaren och hundägandet genom att:

väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt, och exteriört fullgoda hundar, bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka för utveckling av praktiskt bruk av denna ras, informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess fostran, utbildning och vård .Bevaka och arbeta med frågor som har ett allmänt intresse för hundägaren och hundägandet. Skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet.

§ 2 Verksamhet
För att nå uppsatt mål ska klubben:

1. Informera och sprida kunskap om SKK och Svenska Leonbergerklubben – dess mål organisation och arbetsformer.
2. Informera om till klubben hörande ras och dess användningsområden. lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med av SKK upprättade
riktlinjer.
3. Aktivt följa den kynologiska utvecklingen för klubbens ras inom och utom landet.
4. Utbilda instruktörer, hundägare och hundar så att hundarnas rasspecifika egenskaper kan komma till användning.
5. Anordna prov och utställningar eller tävlingar i enlighet med SKKs bestämmelser.
6. Stödja och medverka i SKKs forskningsarbete.
7. Delta i samråd inom och utom SKK-organisationen.

§ 3 Medlemskap
Enskild person kan bli medlem i specialklubben. Styrelsen beviljar medlemskap. Beslutet om medlemskap kan inom ett år upphävas av SKKs Centralstyrelse. Ungdomsmedlem är medlem som ansluter sig genom Sveriges Hundungdom. Ungdomsmedlem har samma rättigheter och skyldigheter som fullbetalande medlem. Varje medlem har rösträtt från det år under vilket han/hon fyller 16 år.

Årsmötet kan, efter förslag från styrelsen, kalla den som på ett förtjänstfullt sätt främjat klubbens syften till hedersmedlem. Medlemskap upphör om medlem begär utträde, om medlem underlåter att betala föreskriven medlemsavgift eller blir utesluten ur någon del av SKK-organisationen i enlighet med stadgar för SKK. Medlem som uteslutits kan inte åter antas som medlem utan tillstyrkan från SKKs Disciplinnämnd.

Medlem skall följa klubbens stadgar, utfärdade regler och riktlinjer. Medlem skall också i enlighet med beprövad erfarenhet vårda de hundar han/hon har tillsyn över, så att någon befogad anmärkning mot hundhållningen inte kan göras av behörigt kontrollorgan. Medlem som bedriver uppfödning och försäljning av hundar eller mottar hundar till inackordering, dressyr eller trimning skall särskilt följa SKKs bestämmelser i dessa avseenden och underkasta sig den kontroll som SKK och myndigheter föreskriver.

Person anställd inom någon del av SKK-organisationen kan inte väljas som ledamot eller suppleant av styrelse, kommitté eller motsvarande för den del av organisationen anställningen avser. Sådan person kan inte heller väljas som delegat till Kennelfullmäktige.

§ 4 Medlemsavgift
Medlemsavgiftens storlek beslutas av ordinarie årsmöte. Om flera personer i samma familjehushåll är medlemmar i klubben behöver endast en av dessa betala hel medlemsavgift. Övriga medlemmar betalar av årsmötet fastställd familjemedlemsavgift. Familjemedlem erhåller inte klubbens publikationer.

Uppfödare har möjlighet att för sina valpköpare, i samband med valpköpet, teckna särskilt medlemskap (gåvomedlemskap) för ett år till rabatterad avgift. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift men har samma rättigheter och skyldigheter som helbetalande medlem.

§ 5 Verksamhetsår och mandatperiod
Klubbens verksamhets- och räkenskapsår skall vara kalenderår. Med mandatperiod avses i dessa stadgar: För personer som väljs enligt stadgarna: Tiden från det årsmöte, vid vilket valet skett, till och med nästkommande årsmöte eller till och med det årsmöte som mandatperioden avser.

§ 6 Organisation
Klubbens högsta beslutande organ är årsmötet, dess verkställande och förvaltande organ är klubbstyrelsen, i dessa stadgar benämnd styrelsen.
För bedrivande av lokal verksamhet kan lokala distrikt bildas efter beslut av medlemmar inom ett lokalt område och efter godkännande av klubbstyrelsen. Klubbstyrelsen beslutar om distriktens organisation och arbetsformer.

§ 7 Årsmöte.
Mom 1 Årsmöte, ordinarie och extra
Ordinarie årsmöte skall hållas varje år före mars månads utgång. Extra årsmöte skall hållas, om klubbens revisorer så begär, eller när minst en fjärdedel av klubbmedlemmarna skriftligen begär detta för uppgivet ändamål. Styrelsen kan också kalla till extra årsmöte on styrelsen bedömer att särskilda skäl för detta föreligger. Extra årsmöte skall hållas inom 60 dagar från den dag då yrkandet inkom till styrelsen. Kallelse till ordinarie eller extra årsmöte skall utfärdas av styrelsen och delges medlemmarna senast 4 veckor före mötet genom meddelande i klubbens publikation eller på annat likvärdigt sätt. Tid och plats för årsmöte bestäms av styrelsen.

Mom 2 Dagordning
Årsmötet öppnas av styrelsens ordförande eller, vid förfall för denne, av den som styrelsen utsett. Årsmötet avslutas av styrelsens ordförande eller, vid förfall för denne, av årsmötets ordförande. Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

1. Justering av röstlängden.
2. Val av ordförande för årsmötet.
3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid möte.
4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden skall justera protokollet
5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 mom. 4.
6. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.
7. Fastställande av dagordningen.
8. Styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse
9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust.
10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
12. A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhets plan.
B. Beslut om styrelsens förslag till rambudget.
C. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.
13. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen samt val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning
14. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar
15. Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar.
16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 15.
17. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som av medlemmar anmälts till styrelsen för behandling av årsmötet. Anmälan av sådant ärende skall vara skriftlig och ha inkommit till styrelsen senast 5 veckor före det år ordinarie årsmötet hålls. Till ärendet skall styrelsen för behandling av fullmäktige avge utlåtande och lämna förslag till beslut. Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt
17. kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.

Mom 3 Röstning
Vid årsmötet har varje medlem yttrande-, förslags- och rösträtt från det år under vilket han/hon fyller 16 år. Röstning med fullmakt får inte ske. Röstning sker som regel öppet. Röstning vid val skall ske med slutna sedlar om någon begär detta. I annat ärende än val kan röstning med slutna sedlar ske om någon så yrkar och om årsmötet så beslutar. Som mötets beslut gäller den mening som får flest röster utom i fråga där annat stadgas. För beslut fordras enkel majoritet av de avgivna rösterna.

Vid lika röstetal i ärende där röstning sker öppet gäller den mening som biträds av tjänstgörande ordförande under förutsättning att denne är medlem. I annat fall avgörs ärendet genom lottning. Om vid röstning med slutna sedlar röstetalet blir lika, avgörs ärendet genom lottning. Eventuell reservation till årsmötets beslut i ett ärende ska lämnas skriftligt. Den underskrivna reservationen skall lämnas till mötesordföranden och av denne anmälas innan årsmötet förklaras avslutat.

Mom 4 Närvarorätt m m
Vid årsmöte har följande personer rätt att närvara och rätt att yttra sig, men inte rätt att delta i beslut. De har också rätt att i protokollet få antecknat en mot beslut avvikande mening. Ledamot och suppleant av SKKs Centralstyrelse eller annan av Centralstyrelsen utsedd person. SKKs verkställande direktör. Av årsmötet vald ordförande för årsmötet. Av årsmötet valda revisorer och revisorssuppleanter. Av årsmötet valda ledamöter i valberedningen.
Är någon av ovannämnda personer medlem gäller för denne samma som för annan medlem.

Mom 5 Motioner och ärenden
Motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie årsmöte skall skriftligen och undertecknad avlämnas till styrelsen senast 5 veckor före det ordinarie årsmötet hålles. Styrelsen skall med eget yttrande överlämna motionen till årsmötet. Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende, som inte har inkommit i den ordning som stadgas i 1:a stycket, kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut. Vid extra årsmöte får till avgörande endast ärende som angetts i kallelsen tas upp till beslut.

Mom 6 Kostnader
1. Klubben svarar för samtliga kostnader för övriga angivna personer enligt § 7 mom 4 vid ordinarie och extra årsmöte.
2. SKK svarar för samtliga kostnader för av SKK utsedda representanter.
3. Är någon av dessa medlem gäller för denne samma som för annan medlem.

§ 8 Styrelse
Förvaltningen av klubbens angelägenheter handhas av en av årsmötet vald huvudstyrelse, i dessa stadgar kallad styrelsen.

Mom 1 Styrelsens organisation
Styrelsen består av ordförande, antingen 6 eller lägst 4 ordinarie ledamöter samt högst 4 eller lägst 2 suppleanter.
Ordinarie årsmöte väljer vartannat år ordförande för två år, övriga ledamöter för två år samt suppleanter för ett år. Suppleant tjänstgör i den ordning röstetalet vid årsmötet visar, eller, om röstetal saknas, enligt beslut av årsmöte. Endast den som är medlem i klubben kan väljas till ordinarie ledamot och suppleant.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare och kassör. Styrelsen har rätt att till sig adjungera en eller flera personer. Denne eller dessa har förslags- och yttranderätt men inte rätt att delta i beslut. Styrelsen utser inom eller utom sig personer som var och en för sig eller i förening har rätt att teckna klubbens firma. Styrelsen får inom sig utse ett arbetsutskott och inom eller utom sig kommittéer eller arbetsgrupper för att handlägga av styrelsen angivna arbetsuppgifter.
Styrelsen har rätt att anmäla person till SKKs Centralstyrelse för utfärdande av temporärt tillträdesförbud.

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden eller vid förhinder för denne av vice ordföranden. Styrelsen skall sammanträda minst fyra gånger per kalenderår. Vid sammanträde skall protokoll föras. Styrelsen är beslutför då samtliga ledamöter är kallade och fler än hälften av ledamöterna är närvarande vid sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening som erhåller flest röster. Om röstetalet är lika gäller den mening som stöds av tjänstgörande ordförande.

Mom 2 Styrelsens uppdrag
Styrelsen ska, förutom vad som sägs i dessa stadgar och i SKKs stadgar och av SKK utfärdade bestämmelser och föreskrifter, bland annat
Ansvara för klubbens avelsfrågor.
Bereda ärenden som skall behandlas av årsmöte.
Verkställa av årsmötet fattade beslut och uppdrag.
Ansvara för klubbens tillgångar, arkiv och korrespondens.
Avge årsredovisning till ordinarie årsmöte.
Utse fullmäktigedelegater och suppleanter till Kennelfullmäktige i den ordning som stadgar för SKK föreskriver.
Senast 3 veckor före ordinarie årsmöte avlämna styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkningar till revisorerna.
Senast den 30 april varje år sända ett exemplar av årsredovisningen och revisorernas berättelse till SKK.
Enligt angivet anmälningsdatum det år ordinarie kennelfullmäktige hålls anmäla specialklubbens delegater och suppleanter till SKK.
Senast en månad efter ordinarie årsmöte till SKK lämna uppgift om styrelsens sammansättning och om viktigare funktioner utanför styrelsen.
Skicka ett exemplar av protokoll från styrelsesammanträde och årsmöte till SKK.
Tolka stadgar samt ha rätt att bevilja dispens från fastställda distriktsstadgar.
Upprätta program rörande tid och plats för utställningar, prov och tävlingar.
Avge yttranden över av SKK till klubben hänskjutna ärenden.
I övrigt sköta klubbens angelägenheter.

§ 9 Revisorer
Klubbens balans- och resultaträkning samt styrelsens förvaltning av klubbens angelägenheter skall årligen granskas av de revisorer som utsetts av årsmötet.
Revisorer och revisorssuppleanter väljs för en tid av ett år. Med ett år menas tid från det årsmöte då val skett till nästa ordinarie årsmötet.
Klubbens räkenskaper skall tillsammans med förvaltningsberättelse överlämnas till revisorerna senast 3 veckor före ordinarie årsmöte.
Revisorernas berättelse skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka före ordinarie årsmöte.
Ordinarie revisorer har rätt, att vid behov, begära få närvara vid styrelsens sammanträde.
Ordinarie revisorer ska få protokoll från styrelsens sammanträden.
Revisorerna har rätt att yrka att ett extra årsmöte ska hållas.

§ 10 Valberedning
Av årsmötet utsedd valberedning skall förbereda de val som stadgemässigt skall ske vid ordinarie årsmöte. Valberedningen skall bestå av tre ledamöter varav en sammankallande. Mandatperioden för sammankallande skall vara ett år och för övriga ledamöter två år. Sammankallande samt en ledamot skall väljas vid varje årsmöte. Efter beslut från styrelsen kan valberedningen beredas tillfälle att närvara vid styrelsesammanträde. Valberedningens sammankallande ska få protokoll från styrelsens sammanträden.

§ 11 Protokoll
Protokoll skall föras vid årsmöte samt vid styrelsens sammanträden. Protokollen skall återge de ärenden som behandlats och de beslut som fattats och skall vara justerade av tjänstgörande ordförande och av vald eller valda justerare. Protokollen skall vara tillgängliga för medlemmar. Protokollen skall arkiveras på betryggande sätt.

§ 12 Disciplinnämnden
För disciplinärenden och dessas handläggning gäller SKKs stadgar.

§ 13 Force majeure
Om klubben på grund av omständighet som den inte kunnat råda över, såsom arbetskonflikt, myndighetsbeslut, naturkatastrof, eldsvåda, fel eller försening i leveranser från leverantör eller liknande omständigheter, inte kan genomföra evenemang inom sin klubbverksamhet på sätt som planerats, är den inte skyldig att återbetala erlagda avgifter som avser sådant evenemang. Klubben har således rätt att behålla del av eller hela den avgift som inbetalats för icke genomfört evenemang till täckande av uppkomna kostnader. Klubbens beslut att behålla inbetald avgift kan överklagas till SKKs Centralstyrelse. På motsvarande sätt har klubben rätt att begära betalning av avgift för icke genomfört evenemang av den som inte redan erlagt avgiften. Klubben svarar inte för skador eller direkta eller indirekta kostnader som någon åsamkas på grund av icke genomfört evenemang. Inte heller förtroendevald, tjänsteman eller
funktionär inom klubben som fattat beslut om sådant evenemang, svarar för skador eller direkta eller indirekta kostnader.

§ 14 Stadgeändring
Förslag till ändring av dessa stadgar skall senast 31 december året före ordinarie årsmöte inges till styrelsen som däröver till årsmötet avger yttrande enligt § 7, mom. 2 punkt 17. Beslut om ändring av stadgarna fattas av årsmötet.
För sådant beslut krävs antingen att det stöds av tre fjärdedelar av de mötesdeltagare som deltar i beslutet vid ett ordinarie årsmöte eller att likalydande beslut fattas med enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten varav ett ska vara ordinarie. Klubbens stadgar jämte ändring av dessa skall fastställas av SKKs Centralstyrelse.

§ 15 Upphörande av klubben
Beslut att hos SKK begära få upphöra som specialklubb i SKK fattas vid årsmöte. För att beslut om upplösning skall vara giltigt skall detta ha fattats av två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie, och på det senare årsmötet ha stöttas av minst tre fjärdedelar av de röstande. Upplöses klubben som medlemsorganisation i SKK skall klubbens tillgångar och arkiv överlämnas till SKK att användas på sätt som sista årsmötet beslutat i enlighet med dessa stadgars mål- och verksamhetsparagrafer 1 och 2.