RAS revidering 2024

 

 

 

 

 

 

 

Revidering av RAS för Leonberger

Vårt dokument med rasspecifika avelsstrategier, RAS, är vår handlingsplan för avel med Leonberger. Här lyfter vi både problem och starka sidor inom rasen. Dokumentet utgör de avelsrekommendationer som våra medlemmar kommit överens om. Nuvarande RAS fastställdes av SKK 2020.

Inom Svenska Leonbergerklubben utvärderar vi årligen dokumentet. Det görs av kommittén för avel, hälsa och mentalitet. En revidering av RAS ska göras var femte år och det är ett omfattande arbete där SKK rekommenderar att vi påbörjar reviderings-och förankringsarbetet i klubben redan efter fyra år, alltså för vår del 2024

Hur går det till?

 

 

● Insamling av fakta och analysering SLBKs kommitté för avel, hälsa och mentalitet tar fram och analyserar officiella resultat från SKKs avelsdata, försäkringsstatistik och våra egna hälso- och mentalitetsenkäter. Då Leonberger är ansluten till hälsoprogram nivå 2 hos SKK kommer det resultatet utvärderas i samband med revideringen (kravet på officiell höftledsstatus för att få valpar registrerade).
● Insamling av synpunkter Under året planeras möten för att inhämta synpunkter från medlemmar (uppfödare, hanhundsägare och hundägare) enligt följande:

■27 april kl 18.00, Studiefrämjandet Västerås

■29 juni kl 18.00, Borås Brukshundklubb

■20 augusti kl 19.00, Zoom (Öppet Forum)

■7 september kl 18.00, Studiefrämjandet Gävle

Har ni frågor och tankar om nedan diskussionsunderlag så lyfts depå mötena
Diskussionsunderlag under mötena
Resultatet av hälsoenkäten 2022
Resultat av mentalitetsenkäten 2022

Klicka här för att anmäla ditt deltagande>>>

● Sammanställa förslag och feedback – oktober. När våra möten om revideringen av RAS ägt rum sammanställs en ny version av dokumentet. Förslaget publiceras på hemsidan för synpunkter från medlemmar (fyra veckor för att lämna feedback) varpå ev. ändringar görs. OBS: Det finns inget krav på att alla medlemmar ska vara överens om allt innehåll i RAS. Ytterst ansvarig för valda mål och handlingsplaner är klubbens styrelse.
● Reviderat förslag till SKK – november/december Det reviderade förslaget av RAS skickas till styrelsen i SLBK för godkännande.

En slutlig version av det reviderade förslaget av RAS skickas till SKKs avelskommitté (SKK/AK) för granskning och fastställande, alternativt återremittering till SLBK för ändringar.

● Nya RAS börjar gälla När RAS är fastställt av SKK/AK meddelas SLBK om det och får samtidigt ett skriftligt utlåtande, som kan föras in i dokumentet som sista bilaga. Först då räknas RAS-dokumentet som gällande och publiceras på SKKs hundrasguide.

Frågor hänvisas till Kommittén för avel, hälsa och mentalitet: avel.slbk@gmail.com

Utvärdering av RAS (rasspecifika avelsstrategier) för Leonberger 2023

Grundläggande information: