Working Leos – Viltspår

På ett viltspårprov är målsättningen att bedöma deltagande hundars lämplighet vid eftersök på skadat och dött vilt samt att stimulera intresset för fortsatt utbildning av eftersökshundar för praktiskt bruk. Samtliga jakthundsklubbar inom SKK kan arrangera viltspårprov och proven är öppna för alla raser samt även för oregistrerade hundar som innehar tävlingslicens.
På viltspårprov är det öppet för alla hundraser. Arrangeras anlagsklass och öppenklass.
Registrerade hundar av raser vars specialklubb har ansökt om det, kan erhålla titeln Svensk Viltspårchampion.
Proven görs på artificiella spår som läggs med ca 2 dl blod och ska vara cirka 600 meter långt. I anlagsklass ska spåret blodas 2–5 timmar före hundens start och i öppenklass ska spåret vara 12–24 timmar.
Spåret ska läggas i terräng med normal vilttäthet och som till övervägande del är skogsbevuxen. Vid spårläggningen ska omväxling i terräng eftersträvas, det vill säga spåret läggs över höjder, hyggen, kärr, diken och stigar. Vinklar och bloduppehåll ska finnas i spåret.
Det sker även en skottprövning i sista delen av spåret. Hunden ska föras i en spårlina som inte får överstiga 10 meter.
Det som bedöms på ett viltspårprov är: spårningsförmåga, arbetstempo, självständighet och skottprövning.

Regler för viltspårprov:
http://www.skk.se/Global/Dokument/Prov-och-tavling/regler-for-viltsparprov-T36.pdf

Exempel på blodläggning:
http://www.skk.se/Global/Dokument/Prov-och-tavling/Viltsparregler-T36-illustration.pdf

Anlagsklass:
Spårlängd 600 meter
4 Räta vinklar med minst 50 meter mellan vinklarna.
Cirka 15 m bloduppehåll på raksträcka.
Skanken ska släpas hela vägen utan uppehåll.
Om man är två som går spåret ska den som blodar gå sist.
Blodas 2-5 timmar före start.

Tiden räknas där man börjat bloda. Det går cirka 1/3 Liter blod till ett spår. Spårläggarkäpp med 2×2 cm, kontaktyta mot marken eller stänkflaska används. 1 meter mellan blodstämplar dock tätare de första tio metrarna. Spårlinan får ej överstiga 10 m. Avståndet mellan hund & förare ska vara minst 5 m. Vid svårframkomlig terräng får linan släppas eller fattas kortare. Föraren får stötta hunden med lågt tilltal. Om hunden fått tappt på grund av uppenbar viltstörning får föraren visa hunden tillbaks på spåret. Skanken läggs vid spårets slut, ej synligt dock utan att gömmas. Hunden behöver inte markera skanken men det ska gå att konstatera att den slutat spåra. Spårtiden får max vara i 30 minuter. För godkännande krävs att hunden visat utmärkt förmåga att följa spåret, arbetat i lämpligt tempo och inte behövt någon hjälp att efter tappt återfinna spåret (gäller inte viltstörning – se ovan).

Öppen klass:
Nya viltspårsregler 2012. Blodmängden minskas till två deciliter. Och hundarna i öppen klass ska söka upp spårstarten i en ruta på ca 25 X 25 meter. Spårläggningen ska läggas ”naturligare” och det blir längre bloduppehåll. Utbildningen på viltspårdomare skärps och de nya domarna måste ha intyg på att de har erfarenhet av att själv genomfört praktiskt eftersök på trafikskadat eller påskjutet vilt.
Godkänt anlagsprov krävs före start i öppen klass. Spåret ska ha legat i mellan 12-24 timmar och innehålla 3 stycken bloduppehåll på cirka 15 meter varav två vinklar. I den ena av dessa vinklar går spårläggaren utan ytterligare blodning tillbaka cirka 15 meter, vid sidan av det lagda spåret på raksträckan, och gör vinkeln där.

Skottprövning: 50 – 100 meter före spårslutet sätts eller läggs hunden. Domaren går ca 10 meter från hunden i spårets riktning och avlossar ett skott med hagelvapen eller startpistol. Skytten återvänder och visar föraren i vilken riktning denna ska fortsätta spåret. Viss iver kan tolereras men följande räknas som allvarliga fel: Uppenbar skotträdsla, okontrollerbar upphetsning, vägran att fullfölja spårningsarbetet. Spårtiden får max vara i 45 minuter.

För första pris krävs att hunden uppvisat godkänd skottreaktion, utmärkt förmåga att följa spåret, arbeta i lämpligt tempo, endast med stöd från föraren samt utan ingripande av domaren nått spårets slut inom föreskriven tid.
Utmärkt spårningsförmåga: Hunden spårar målmedvetet och spårsäkerhet och har endast ett par mindre tappter som den reder ut självständigt. Klarar vinklarna utan större svårigheter.

Lämpligt tempo: Hunden arbetar på i ett följsamt sätt i ett så lugnt tempo att den kan fungera effektivt i en riktig eftersöksituation.
Självständighet: Hunden ska spåra utan för mycket stöd från föraren.
Stöd från föraren: Lågmäld uppmuntran då hunden spårat rätt.
Hjälp: Förarens återföring av hund till spåret, utan domarens medverkan, då föraren ser att hunden är på villovägar eller inte kan finna spåret.
Hund får avlägsna sig högst 100 meter från spåret innan ingripande görs av domaren.